درباره خلیج پارس - همایون جان نمیدانی

 درباره خلیج پارس - همایون جان نمیدانی
by ahosseini
23-Mar-2011
 

همایون جان نمیدانی، چنین ملموس می‌باشد خلیج از آن آمریکا، خزر از روس می‌باشد تو میدانی که از این هر دو یک نامی‌ فقط باقیست که این میراث آن آقا، امام راحل ... می‌باشد


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini