بیا تا آتش افروزیم

بیا تا آتش افروزیم
by ahosseini
14-Mar-2011
 

بیایید تا آتش افروزیم و

تاج و تخت و منبر را

درون کوره اندازیم

بسوزانیم

نعلین و عبا و چارقت و چادر

و عمامه به روی آتش اندازیم

سپس گوییم

سرخیها از آن ما و

زردیها از آن شیخ و شاهان ستمگر باد

 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

به شیرین

ahosseini


 بیا تا غنچه های گل

در این ایام نوروزی

 بسوی هم بیاندازیم


ahang1001

بیا تا منبر افروزیم

ahang1001


بیا تا منبر افروزیم و می در ساغر اندازیم

بیا تا دستار سوزانیم و عبا ها بر خر اندازیم

اگر وی لشگر انگیزد که خون هم دلان ریزد

همه با هم بهم خیزیم و بنیادش بر اندازیم

شیرین

با کمی دستکاری تو کار حافظ

دستار...همان عمامه باشد.