در بارهٔ صدور حکم اعدام علیه یک کشیش مسیحی‌

در بارهٔ صدور حکم اعدام علیه یک کشیش مسیحی‌
by ahosseini
09-Mar-2011
 
عبید زاکانی را
گفتند گو به مردم
اسلام آخوندها
را
آیا چگونه دیدی
گواینکه دینشان را
از جان دل‌ خریدی
گفتا دین غریبیست
یک مذهب عجیبیست
وقتی‌ که وارد شوی
 
با آداب 
و رسومی با جشن و پایکوبی
آن آلتت ببرند
آنگاه که خارج شوی
با خشم
‌و با خشونت
روده
ها یت بدرند

Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

Picture 1

by ahosseini on

Picture 1 - circumcising the guy when joining their type of Islam

Picture 2 - Ahmadi threatening to kill (like the subject of this rhyme) when leaving their kind of Islam


Soosan Khanoom

who is that guy that

by Soosan Khanoom on

who is that guy that paramedics are trying to save?  at least that looks like it to me  ........  can you use pictures that match your topic ? or that guy is the one ? no idea?

 


default

Editing

by ahosseini on

My words are all mixed up

Please help sorting this out