با سلاح صلح میأییم به جنگ


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
05-Dec-2010
 

با سلاح صلح میأییم به جنگ

صلح می‌خواهیم عزیزان بی‌ درنگ

من قلم آغشته در خون می‌کنم

چون که بیزارم ز شمشیرو تفنگ

همچو گاندی همچو مارتین لوتر کینگ

عرصه  بر  پیکار گردانیم تنگ

راهمان هست اعتراض و اعتصاب

ما نیندازیم حتی ریگ و سنگ

هر که با توپ ا‌و تفنگ پیکار کرد

ترک خوبی‌ کردو‌‌ دنیای قشنگ

روح انسانی ز تو گردد جدا

گر رها کردی تو یک دانه فشنگ

از لجن زارن اگر کردی گذر

از لجن مملو شوند افراد هنگ

ما همه بیزار از این رهبران

متکی بر این جوانان زرنگ


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini