طنزی در بارهٔ زر زر زدنهای رهبر بی‌ حیا و اعدام شهلا جاهد


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
03-Dec-2010
 

ای آقای رهبری
بگو به من ببینم
هیچ کنترلی داری
و یا اینکه هر از گاهی
بدون هیچ اراده
بدون هیچ کنترل
میکنی عر وعری

آخه مرد حسابی‌
ای
مردک حیا
برای دو تا لقمه نون
کارت شده قصابی
قصاب یک
مشت جون
اونم
با  یک شتابی
ندا رو میکشی تو
سهراب
و میکشی تو
هزارو یک تا جون
بکردی توی زندون
تو زندون اوین
و
زندون قلعه حصار
شکنجه میکنی‌ تو
اینطوری میدی آزار

یا اینکه تو کهریزک
با تهدیدو با کتک
با بطری
و با باتون
توی دستگاه فلک
به محسن
و ستاره
بکرده
ای تجاوز
توسط اون مردک


بگو به من ببینم
ای آقای با ایمان
تجاوزو شکنجه
اینم هست توی قرآن

آخه اینم شده کار
اینطوری با توطعه
یک زنو میکشی تو
یکی‌ به چوبه دار

از اینور و از اونور
میاد از ایران خبر
که تو سرطان داری
و اینکه دیر یا زود
داری تشریف میبری

آقا ما صبر نداریم
ما حوصله نداریم
که تو به مثل ضحّاک
قبل از این که بمیری
هر روز یه جون بگیری


بهتره همین امروز
تو و اون سه تا جانی
با مصباح و احمدی
کل حکومت دین
برید توی جمکران
کله بذارید تو چاه
با کله برید پائین

پیش اون امامتان

امام زمانتان

اونجا به زیر زمین


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini