در بارهٔ شهلا جاهد

در بارهٔ شهلا جاهد
by ahosseini
02-Dec-2010
 

 

عجب این جانیان گستاخ باشند

به دلهامان به سان شاخ باشند

همه از بهر اینکه این پلیدن

به تخت سلطنت در کاخ باشند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini