گور بابای خر رهبر بود


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
25-Nov-2010
 

این شعر در پاسخ به اولین سخنرانی‌ خامنه ای بعد از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری سروده شد.

گور بابای خر رهبر بود

بهر ملت او چون درد سر بود

هر زمانی‌ شخص آقا زر زند

بر تمام مملکت او تر زند

وقت این باشد که با یک پشت پا

خام ننه رهبر بگردد کله پا

آخر این آقا که این طور زر زند

با چه رویی اینچنین ور ور زند

کی‌ بکرد آقای رهبر انتخاب

چی‌ دهد این حضرت آقا جواب

گفت حرف ما نمی‌باشد دروغ

کل اتهامات باشد کشک دوغ

او قسم بر حضرت عباس خورد

در نماز جمعه با افلاس خورد

هر کسی‌ بر دست آقا کرد بوس

چی‌ کند با هیکل و دوم خروس

آن مقام رهبری آن مایه دون

گفت با مردم چون یک فرد زبون

ما غلط کردیم یاران قدیم

جملگی باشند از اعضائ تیم

گفت هر کس دشمن ناطق بود

آدم بی‌ عقل بی‌ منطق بود

حجت الاسلام بود کاندید من

بود ایشان مورد تأئید من

گفت باشد هاشمی‌ مرد بزرگ

ئی کند اموال غارت هم چو گرگ

گفت با آن نوکرو فرد حقیر

حرف خود را هر چه زودتر پس بگیر

گفت با او هاشمی‌ که دزد نیست

میدهم من نمره ایشان بیست

او بکرد این نطق چون داند که او

کل افکارش بود پر گند و بو

او خودش سر دسته دزدان بود

حامی‌ دزدان ٔو اوباشان بود

هم برد از نفت گاز بهره وری

هم بگیرد باج از آن چه می‌خری

پولها را خرج اوباشان کند

خرج اوباشان الافان کند

این جماعت دشمن ایرانیند

هم فلسطینی و هم لبنانی اند

لیک باشند حامی‌ یک قشر خاص

حامی‌ اوباش لبنان و حماس

گول ظاهر سازی آنان نخور

گول آن انچوچک لوس و ننر

او ببلعد مال مردم همچو شیر

لیک در ظاهر خورد نون پنیر

او بود سردسته غارتگران

نوکر مصباح و دیگر رهبران 

تیم او مملو بود از قاتلان

اژه ای، مرتضوی فلاحیان

رهبر این دسته یک رمال هست

شیخ علی‌ غارتگر اموال هست

گر که ماند رهبر ما خامننه

مملکت ویران کند او یک تنه

یا که این جرسومه را جارو کنید

یا دائم اشغال پارو کنید

 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini