جنتی یک جانور

جنتی یک جانور
by ahosseini
20-Nov-2010
 

جنتی یک جانور

جنتی باشد نفهم

جنتی از عقل کم بره است سهم

جنتی ترسو بود

جنتی ندان بود

جنتی یابوی سرگردان بود


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

جنتی یک جانور

ahosseini


جنتی یک جانور

جنتی باشد نفهم

جنتی از عقل کم بره است سهم

جنتی ترسو بود

جنتی نا دان بود

جنتی یابوی سرگردان بود

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.