احمد آقا را کی‌ کشت

ahosseini
by ahosseini
17-Dec-2009
 

چنین گفت رهبر به احمد خمار

مکن دست خود توی سوراخ مار

ترا بود روزی پدر را امام

کنون این منم رهبر خاص و عام

تو سگ طوله آرام باید شوی

به فرمان ما رام باید شوی

تو را بود روزی پدر را امام

کنون این منم رهبر خاص و عام

بدو گفت ای رهبر خامسر

نگارم کنون خاطرات پدر

اگر شر خود را زسر کم کنی

به تعظیم بر ما کمر خم کنی

ترا بخشم و قدر دانی کنم

از این انقلاب پاسبانی کنم

وگر نه نویسم که این رهبری

بخورد از امام چند بار تو سری

بدو گفت آن رهبر خامسر

که سگ طوله بد تر بود از پدر

یقینا که این احمد آقا خمار

بود یادگار همان پیر هار

چنانش بکوبم چماق توی سر

که از او نماند نشان و اثر

این شعر زمانی‌ که احمد خمینی به قتل رسید سروده شد.


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini