جنبش سبز ما چیست - این پرسش هرکسی است


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
31-Aug-2009
 

جنبش سبز ما چیست

این پرسش هرکسی است

بعضی‌‌هامی پندارن

مال یک عده خودی است

حساب وکتاب دارن

که کی‌ باشه جزو لیست

بگو اگر حرف من

حرفای بیهوده ای است

خوب میدونید شماها

این ایرادات اساسی است

ولی ‌بهر اتحاد

علیه یه مشت فاشیست

ما تحمل کرده ایم

کارهایی که ناصحیح است

بیش از این قبول کردن

نه خوبه نه ضرروی است

چون طرفین می‌دونن

که موضوع بر سر چیست

دیگه خسته شدیم از

حرفهایی که تکراریست

و این بی منطقی ها

کار ادامه داری است

نمیشه ادعا کرد

این سبز مستقلی است

میگن که صاحب سبز

از حزبای قدیمی است

نگاه کنید ببینید

این کار مثبتی نیست

اصلا قبول ندارن

هر کسی‌ که کاره ای است

هادی خرسندی که

یه آدم طاغوتی است

ثابتیان وخویی

کافرن و کمونیست

آجودنی که اصلا

هم شاهیه هم مارکسیست

باقر زاده و تیمش

از پایگاه اشرفی است

متین دفتری هم که

اصولا مصدقی است

آقای جعفری هم

یک شخص بنی‌ صدری است

هرآدم مستقل

یا چپیه‌ یا راستی ست

ما باید قبول کنیم

کار ما سینه زنی‌ است

دنبال موسوی / کروبی و     

هر کسی‌ که توده ایست

این هستش فکر غالب

که یک فکر باطلی است

کنترله رو اوضاع

خیلی‌ هم تشکیلاتی است

میگن که مستقله

ولی‌ این ادعا‌‌یی است

این تفکر غالب

از جناح وازحزبی است

برخورد‌های بد میشه

با کسی‌ که ناراضی است

 که اگردرست نشه

خیلی‌ بی‌ ابرویی است

اگر باور ندارید

براش یک راه حلی است

ثابت کنید در عمل

این حرف اشتباهی ایست

البته ما میدونیم

که این امر واقعی است

بخشی از این جنبش هم

توده ای و موسوی / کروبی است

رنگ  سبز این دسته

رنگ سبز سیّدی است

اما برای مردم

رنگ سبزبهانه ای است

البته سبز قشنگه

یک جنبش جهانی است

جنبش صلح و امید

جنبش محیط زیست

و این که این رنگ سبز

واسه ما افتخاریست

جنبش من و شماست

یک جنبش مدنی است

یک شیوه مدرنه

جنبش دمکراسی است

راه رسیدن به اون

یک شیوی مردمی است

کنترل از پائین

که شیوه مدرنی‌ است

این یکی‌ همه با هم

نه از نوع خمینی است

یک سئوال باقی‌ مونده

که سئوال مهمی است

واسه چی‌ ما میجنگیم

آیا هدف ها یکی‌ است

ما متحد می‌شویم

اگر که اینچنینی ست

در انجام این کارها

نیاز به مهربانی است

اگر دفاع می‌کنیم

از هر کسی‌ زندانیست

اگر سمپاتی داریم

با هر که داغ دیده ای است

کار یکی‌ دو تا نیست

یک کار دسته جمعی‌است

همه را دخالت میدیم

در هر راه و چاره ای است

به جای یکی‌ دو تا راه

پیدا کنیم تا دویست

مثل ضد اپارتید

این جنبش جهانیست

ما به جهان میگویم

اپارتید مذهبی‌ است

با یک برخورد سالم

کل جهان حامی‌ است

اما راه ما جداست

اگر فکرت رهبریست

قصدت بزرگ کردن

یه دسته وگروهی است

این دیگه مشکل سازه

یک مشکله بنیادیست

اگر که چنین باشه

این اوج کوته فکری است

این مانع کار ما

که مانع بزرگی است

گذشته هااینطور بود

که این راه خطایی است

چنین میگفتن به ما

که رهنمود حزبی ا ست

هویت سازمان

درجه اولی است

شکنجه زندانی

مسئله ثانوی است

البته با بیانی

احزاب استالینیست

اینا هم مقصر هستن

گروهای سکتاریست

اگر که این حزب الله

مانند ساگ هاری است

یک کمی درس بگیریم

این شیوه ها قدیمی ست

اینگونه شیوه کار

یک شیوه توده ای است

فدایی و مجاهد

یک میراث فرهنگی است

شیوه دموکراتیک

یک شیوه مردمی است

آغاز این حرکت

بر سر رای-دزدی است 

گلو نکنین پاره

این شیوه دیکتاتوری است

میکروفن وبچرخون

اگر حرفت آزادی‌است

این محفل روضه نیست

جنبش همبستگی ‌است

هر کس صاحب یک رای

هر کسی‌ که ایرانی است

ایرانی‌ دموکر‌ات

که خواستار آزادی‌است

صندوق میاریم تو صف

وقتی‌ تظاهراتی است

رای میگیریم از مردم

در مورد هر کاری است

قیم مردم نشیم

که این کار خلافی است

هر کس کنار نیاید

اصولا آزاده نیست

صف او ازما جدا

متحد احمدی است

تذکر: حرفا‌های که به افراد نسبت داده شده حرف هائی است که در گوشه و کنار شنیده میشود.


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
jamshid

Well said and to the point.

by jamshid on

Well said and to the point.