در باره پیام زیبای بهاره هدایت نماینده جنبش دانشجویان


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
27-Nov-2009
 

جناب رهبر خود کامه ایران

پیام دخترم بشنو

که می گوید 

تلاش اهرمن بیهوده می‌باشد

حیاتش رو به پایان است

اگر چه روز و شب تاریک می‌باشد

ولیکن مشعل امید در دلها فروزان است

بهاره دخترم گوید

زمستان رو به پایان است

ولی‌ از تو چه پنهان است

بهاران در پی این روز‌های سرد می‌‌آید

  و این خارج ‌ز افکار و اراده

یا تلاش این پلیدان است

بهار سبز میاید

و حتی این کویر لوت ما هم سبز میگردد

 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini