ندا از آن ما بود

ahosseini
by ahosseini
25-Nov-2009
 

ندا از آن ما بود

تو قلب تودها بود

دین ندای محبوب

از سیاست جدا بود

ندای ما مخالف

با چادر و ابا بود

او یک زنی‌ آزده

ضد حزب خدا(حزب‌الله) بود

نان، مسکن و آزادی

فکر ندای ما بود

در امور سیاست

متکّی به شما بود

دانشجوی فلسفه

از خرافات رها بود

مخالف سمبل

دروغ و ناسزا بود

واسه هر آزاده زن

یک صدای رسا بود

نوشت با خون خود

که واقعا ندا بود


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini