سفر احمدی نژاد به تبریز

سفر احمدی نژاد به تبریز
by ahosseini
24-Nov-2009
 

صل علی محمد
یاور رهبر آمد
به شهر تبریز ما
یه فرد عنتر آمد


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini