توضيحاتى پيرامون نكات مطروحه درشعرمربوط به مربم نمازی


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
27-Mar-2012
 

حاتى
چند سطر اول

هر انچه تو خواهى بكن با بدن
وليكن نگو از رهايى زن
تو حتى توانى روى در هلند
فروشى تن خود به دينار چند
از اين ديد أزاد و ازاده اى
تن خود به هر قيمتى داده اى
وليكن ز ازادى زن نگو
به اين شيوه بد توصل مجو

اخيراً در روزنامه صبحگاهى مترو لندن مطلب تكان دهنده اى در باره دانشجويان دختر دانشكده پزشكى دانشگاه لندن خواندم كه لرزه به اندام من انداخت. در اين مطلب امده بود كه حدود ده در صد داشجويان دانشكده به خاطر مشكلات اقتصادى به دليل شهريه زياد و هزينه بالاى زندگى به فاحشگى رو مياورند. اين خبر وجدان هر انسان اگاهى را متأثر ميكند اما هيچ انسان اگاه و با وجدانى نمى تواند به قربانيان اين فاجعه انهم در مهد تمدن دنياى كثيف سرمايه دارى ايراد بگيرد. اما تصور را بر اين بگذاريد كه يكى از قربانيان اين فاجعه ايرانى الاصل بوده و به ازاً دستمزد هنگفتى در يك فيلم ظاهر شده و اين كار خود را به ازادى زنان و نه گفتن به قوانين حكومت اسلامى ارتباط داده و عملكرد خود را اينطور توجيح كند. هر انسان ازاده اى چنين توجيهى را تقبيح مى كند تا اينجا من به مسئله به عنوان يك اصل برخورد كرده ام و به تصاوير زنان برهنه ربطش نمى دهم.

نرو در يولو، ال إس اى و سوئز
نباشد يولو جاى كرم و مرض
همه اهل علم و همه اهل فن
بدانند اين كار باشد لجن
كه اين كار تو هست بهر دلار
براى يورو، درهم بى شمار
تو با بوش و ساركوزى بى حيا
شدى دمخور و گشته اى هم صدا
كه سرباز جنگ صليبى شدى
توصل به مردم فريبى شدى
تو دانى كه امثال بوش و بلر
همينطور ساركوزى و مركر
بدادند رونق همه تند روان
بويژه كه اسلاميان جهان
در اين ره شدى عامل ارتجاع
نه اينكه زنى قهرمان و شجاع
به دستور موساد يا از سيا
فقط گشته اى كارتون زاليا
بدان كاليا ان زن قهرمان
بپا خواست از بين ان بوميان
كه او توى ميدان تحرير كرد
شجاعانه با تند روها نبرد
وليكن تو بازيچه دست بوش
ز بهر دلار ميكنى حرف گوش

اخيرا اتحاديه دانشجويان london School of Economic(LSE) يكى از مهمترين مراكز علوم اجتماعى انگستان و يا شايد دنيا قطعنامه اى بسيار معقول عليه مسلمان ستيزى تصويب كرده است. اين قطعنامه تسريح ميكند كه اتحاديه دانشجويان با كليه مذاهب بر خورد يكسان دارد و مسلمان ستيزى را شديداً محكوم ميكند. از ديد اين قطعنامه هر شهروندى كه از هويت اسلامى برخوردار باشد مورد تهديد و تبعيض قرار ميگيرد.از ديد اين قطعنامه يك راست افراطى به اسم و ظاهر خانم مريم نملزى و يا على حسينى حساسيت نشان ميدهد. بنابراين قطعنامه اتحاديه دانشجويان با افراط گرايان يهودى، مسيحى، اسلامى ، بودايى و يا هر مذهب ديگر برخورد يكسان دارد اما مسلمان ستيزى و اقدامات تحريك مطبوعات و راديو تلويزيون و پايگاه هاى اينترنتى وابسته به هيئت حاكمه را عليه شهروندان مسلمان در بريتانيا شديداًً محكوم ميكند و خواهان توقف اينگونه تبليغات مسموم عليه شهروندان مسلمان بريتانيا مى شود. اما مريم نمازى كه به خاطر اسم، ظاهر و مليت اصلى خود ميتواند قربانى اين فاجعه باشد به جاى حمايت از اين قطعنامه به مقابله با ان بر ميخيزد، اين قطعنامه را محكوم مى كند و در راستاى خواست هاى جريانات راست افراطىى با طرح قطعنامه ديگرى به مقابله با ان بر ميخيزد.

نمازى با سفسطه گرى اينطور استدلال ميكند كه چون مردم در ايران اقدامات تندروهاى مذهبى را محكوم كرده و به مسخره ميگيرند بنابراين شهروندان بريتانيا نيز بايد از اين حق برخوردار باشند كه مسامانان را به مسخره گرفته و تحقير كنند.

اين "كمونيست دو اتشه!" با حمايت جريانات راست افراطى تشكلى به نام انجمن مسلمانان سابق به راه انداخته و با سو استفاده از اسم، ظاهر و هويت ايرانى همچون مزدورى راستگرايان افراطى را عليه شهروندان مسلمان بريتانيا تحريك ميكند.

در هيچ كجاى دنيا و در تاريخ جريانات سوسيايستى و كمونيستى سابقه ندارد كه تشكلى نام خود رامسيحيان، يهودبان و يا مسلمانان سابق بداند. ماركس مذهب را افيون توده ها ميداند و نه اينكه يك مذهب خاصى را. مريم نمازى مدعى است كه اسلام نقش مخرب ترى دارد. او براى خاخام هاى تند روى اسرائيل، نيو كان هاى امريكا و فاشيست هاى ايرلند شمالى وإفراط گرايان مذهبى BNP خوش رقصى ميكند و نقش تبعيز گرايانه ان ها را در سركوب اقليت ها ومليت هاى تحت ستم ناديده مى انگارد.

تو با حزب خود توى اوضاع جنگ
بياورده اى رو به يك كار ننگ
تو با جنگ هم، هم صدا گشته اى
در ان جبهه هم بى حيا گشته اى

يكى از طرفندهاى دنياى سرمايه دارى به استخدام در اوردن جريانات مزدور اتحاديه هاى كارگرى و احزاب سوسياستى مى باشد. اين عملكرد دنياى سرمايه دارى سابقه طولانى دارد. تمام احزاب سوسيال دموكرات اروپا از چنين پيشينه و ماهيتى برخوردار ميباشند. بسيارى از عناصر خودفروخته و به ظاهر راديكال با به زبان اوردن كلمات ارمانگرايانه به عوامفريبى مىپردازند اما در پشت در هاى بسته با دريافت دستمزدهاى كلان به همكاران و هم صنف ها و هم مليت هاى خود خيانت ميكنند. بايد توجه داشته بتشيك كه تحريم ها همچون دوران صدام جامعه ما را به قحطى ميكشاند و حمله نظامى وضعيت ايران را به مراتب بد تر از عراق بعد از سرنگونى صدام ميكند. بر خلاف بسيارى از جريانات مبارز ايرانى مريم نمازى و حزب كمونيست كارگريش در باره حمله نظامى به سكوت مطلق روى اورده و تلويحا حمله نظامى را تاييد ميكنند و به ازا ان از امكانات مالى جريانات راست افراطى برخوردار ميشوند. كافى است به آخرين شماره هاى نشويات اين حزب مراجعه كنيد تا به صحت اين موضوع پى ببريد.

بپاكرده اى جار و جنجال و شر
بنام زنان و حقوق بشر
برو تو ز ازادى زن نگو
به اين شيوه بد توصل مجو
كجا پنك هرست و زنان دگر
بدن لخت كردند از پا به سر
تو با اين پيام و تو با اين ردا
برى ابروى زنى چون ندا
زنانى كه در بند زندان دين
اسيرند و سر ميدهند در اوين
تو با جار و جنجال هاى چنان
لجن مال كردى حقوق زنان
كه با اين عملكرد و اين ماجرا
بدادى بهانه به اخوندها
تو دانى كه اخوند غوغا كند
كه اين كار در بوق كرنا كند
و دانى كه ان جامعه سنتى است
كه روشنگرى كار پر زحمتى است
تو از دست اخوند شر بد نگو
بگرديده اى عامل دست او
در اين ره نهادى قدم با هدف
زن هرزه پيش تو دارد شرف
برو اى زنك گور خود كن تو گم
بود جاى تو پيش اخوند قم

كسانى كه با فرهنگ و تاريخ مبارزات فمينيسم بويژه در چارچوب اهداف كمونيستى و سوسياليستى اشنايى دارند به خوبى ميدانند كه اين اقدام مريم نمازى و همفكران حزبيش بى سابقه است. در اغاز يكى از زنان خوش بر و روى حزبيش بر روى صحنه ظاهر ميشود و با بكار بردن كلمات دو پهلو همچون "شما كه ميخواهيد ولى نمى توانيد" توجه مردها را جلب ميكند و سپس از بيننده ميخواهد كه در صورتيكه مايل به ديدن تمام ويدير ميباشد با پرداخت مبلغى كل ويديورا دريافت كنند. با توجه به ذهنيت و فرهنگ حاكم بر جامعه ايران، به نظر من اين حركت ميتواند همچون اتش زدن قران هر چه بيشتر و بيشتر كسلنى را كه كوچكترين تمايل مذهبى داشته باشند به سمت جريانات مذهبى حل دهد. اين عملكرد مريم نمازى از ديد راستگرايان افراطى مورد تاييد مى باشد. تقويت مذهب وجه مشترك تمامى راستگرايان افراطى مى باشد. راستگرايان افراطى ترجيح ميدهند به خداى واحد و موهوم خود پاسخگو باشند تا با توده هاىمردم. بنا بر اين چنين اقدامى ميتواند به دسيسه ان ها انجام پذيرفته باشد.انهااخيرا تبليغات وسيعى در باره مناظره ويديويى يكى از اعضا حزب كمونيست كارگرى با دو نفر ديگر در سطح اينترنت انجام گرفته. نماينده حزب كمونيست كارگرى از ازادى مطلق بيان صحبت ميكند. اين دروغ مطلق است. اولا ًهمه كسانى كه با فعاليت هاى اين حزب اشنايى دارند ميدانند كه اعضا اين حزب در چند سال گذشته نقش فعالى در به هم زدن جلسات ديگران داشته اند. ثانياً اگر اين ادعاى اين عضو حزب درست بأشد ان ها ميتوانند با ايجاد وبلاگى در سايت خود از ديگران بخواهند تا نظرات انها را نقد كنند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
anglophile

میگم آقا حسینی

anglophile


   


شما این اشعارو فی‌ البداهه میگی‌ یا روشم فکر میکنی‌؟

 


default

لینک های مربوطه وتصحیح چند غلط املایی

ahosseini


 بنا بر دلایلی هر گاه من اقدام به تصحیح متن میکنم تمام ترکیب بلاگ به هم میخورد.

  در اول بلاگ "حاتی" باید حذف شود.

اخيرا اتحاديه دانشجويان london School of Economic(LSE) يكى از مهمترين مراكز علوم اجتماعى انگستان و يا شايد دنيا قطعنامه اى بسيار معقول عليه مسلمان ستيزى تصويب كرده است.

اما مريم نمازى كه به خاطر اسم، ظاهر و مليت اصلى خود ميتواند قربانى اين فاجعه باشد به جاى حمايت از اين قطعنامه به مقابله با ان بر ميخيزد، اين قطعنامه را محكوم مى كند و در راستاى خواست هاى جريانات راست افراطىى با طرح قطعنامه ديگرى به مقابله با ان بر ميخيزد.

بطور کلی یا عمومی در کشور های غربی پدیده ای به اسم مسیحی ستیزی و یهودی ستیزی وجود ندارد. 

نمازى با سفسطه گرى اينطور استدلال ميكند كه چون مردم در ايران اقدامات تندروهاى مذهبى را محكوم كرده و به مسخره ميگيرند بنابراين شهروندان بريتانيا نيز بايد از اين حق برخوردار باشند كه مسامانان را به مسخره گرفته و تحقير كنند.

مناظره اول در موضوع آزادی مطلق بیان-سعید صالحی نیا، نیک آهنگ کوثر //www.youtube.com/watch?v=NFutDBL_n1s&feature=youtu.be

در این مناظره سعید صالح نیا از آزادی مطلق بیان صحبت میکند. او دروغ مطلق میگوید 

عملکرد اعضا ابن حزب بسیار شبیه مجاهدین میباشد. 

دروغ گویی ابن سکت مثل روز روشن است. اگر راست میگوند در وبسایتشان اجازه بدهند دیگران و یا حد اقل اعضا ی خودشان کامنت بنویسند. 

در مورد  همین مطلب من جند فحش  با الفاظ رکبک و تحدبد آمبز از طریق ایمیل  ذریافت کردم

Here Namazi criticises a sensible article by Peyvand Khorsandi (The son of Hadi Khorsandi) published in iranian.com

Confusing 'Islamophobia' with racism

تسریح  - تصریح

  نملزى  - نمازی

  افراطىى - افراطى

تبعيز  - تبعيض 

 بايد توجه داشته بتشيك - باشیم 

مسامانان  - مسلمانان

 اگر ادامه بدهم نمره املا به زیر 10  میرسد. به هر خال بخشید. من  از موبیل برای تایپ این مقاله استفاده کردم و در موقع نوشتن بسیار خسته بودم.

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.