آخونده توی اتوبوس

ahosseini
by ahosseini
13-Nov-2009
 

آخونده توی اتوبوس

خودشو کرده بود لوس

گفت اینطور به راننده

کم بازی کن با دنده

بگو به من ببینم

میشه اینجا بشینم

راننده گفت به آقا

بتمرگ به همینجا

آقا شد عصبانی‌

گفت به او که میدونی‌

کسی‌ که توی جاده

همه وقتشو داده

بچه ش مال خودشه

یا که همسایهاشه

گفت راننده با حال

صبر می‌کنم یه چند سال

اگر شکل خودم بود

مثل من و زنم بود

خیال من آسوده

که بچه من بوده

اما اگر که داش دم

ما میفرستیمش به قم


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini