شعر - در باره گروه های سیاسی

ahosseini
by ahosseini
07-Aug-2011
 

اين گروه ها خانقاه دارند
از چپ و راست پادشاه دارند

صاحب قصر ها و معبدها
مرشد و شاه جايگاه دارند

چاپلوسان صاحب قدرت
ثروت كلان و جاه دارند

جاى درويش جايگاهى پست
زان همه كوه، ذره كاه دارند

مغز درويش دانه اى ارزن
پادشاهان تا به ماه دارند

هر چه گويند حقيقت محض
چونكه ارتش و سپاه دارند

همه احزاب اينچنين باشند
كل احزاب اين نگاه دارند

مشكلات اگر كه جمعى هست
با همين شیوه حل وراه دارند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini