در مورد مراسم نمایش مسخره ورود حضرت معصومه به قم

 در مورد مراسم نمایش مسخره ورود حضرت معصومه به قم
by ahosseini
17-Apr-2011
 

گر که معصومه نمی‌آمد به قم
در بیابانها اگر میگشت گم

دیگر از علمیه‌ها و جمکران
مرکز آخوندها و رهبران

توی قم هرگز نمی‌آمد وجود
چشم های ما نمی‌شد پرزدود

آثاری نبود از شیخ توی قم
بهر این آخوندها کاری نبود

مرکز فحشا به نام دین نبود
تحت این عنوان و این آئین نبود

دیگر از صیغه کن و از صیغه گر
از درون قم نمی‌آمد خبر

آن امام راحل ما در خمین
میچرانید گوسفند با والدین

دیگر از این نهضت و این انقلاب
توی رویاهای آقا وقت خواب

آنچنان میگشت و میامد پدید
توی رویاهای آن فرد پلید

تف به این شانس بد ایرانیان
کاین زنک اینگونه زد بر ما زیان


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

شازده میرزا

ahosseini


 

شازده میرزا  زنده باشی‌ تو

سرور بنده باشی‌ تو


default

Thanks Mahmoudg

by ahosseini on

 A philosopher says the worst thing human being has created is god. Once you believe in god everything is possible. 

 


Shazde Asdola Mirza

ای حسینی، خدا نگهدارت

Shazde Asdola Mirza


 

ای حسینی، خدا نگهدارت

گٔل بروی زبان پر بارت

همچنان بر سر آخوند میزن

که شویم امّت وفادارت

دشمنت آن امام رجّاله

میشود خاک و خس به دیدارت

چون که بینی‌ جماعت شیعه

یا که شیخی فتاده در کارت

بهر او این پیام من برسان

تا که باشم رفیق غمخوارت

"ای امام دروغ و زرق و ریا

پشکل گاو و خر به دستارت"


mahmoudg

Christians have the same crap

by mahmoudg on

just look at the Feria's in Spain and elsewhere in the Christian world.  Religions are all farce, but of course Islam is the worst of them all.


default

A question

by ahosseini on

Is there anyone who has a bit of intelligence and supporting these superstitious thugs? 

 


default

Correction

by ahosseini on

 توی قم از شیخ آثاری نبود 

بهر این آخوندها کاری نبود