یک شعر- هدیه به بهاره هدایت در سالگرد تولد و ازدواج او


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
06-Apr-2011
 

اگر من جای تو بودم

خدایا من نمیدانم

چه معنا داره که شیطان

کند سر پیچی‌ از انسان

اگر من جای تو بودم

چنان سیلی به گوشش میزدم

که از چشهایش

برق برخیزد

سوال دیگرم اینست

بگو آخر

چه معنا داره

بیش از صد هزار

پیغمبر آوردی

و حتی یک نفر از این پیمبرها

‌ز دیگر نصف انسانها نمیباشد

مبادا آن امام راحل! ما

راست میگوید

که آنها ناقص العقل اند و

نصف مردها از عقل برخوردار میباشند

و از نصف دگراما

مگر ما صد هزار

انواع انسان در زمین داریم

مبادا راست گوها راست می‌گویند

نژاد آریا و انگلو سکسون

بسی‌ برتر

‌ز دیگر نوع انسانهای موجودند

که زنها نابرابر

سیاهان بردگی باید کنند و

هر کسی‌ از هند و پاکستان

‌ز انواع نژاد پست می‌باشد

عربها پست و بی‌ ارزش

و ما ایرانیان هم یک کمی‌ مخلوط

از این هر سه میباشیم

چه معنا داره که شیطان

رود در قالب انسان

و در یک مرکز دانش

نماز آتش دوزخ به پا دارد

دهد دستور

در زندان کهریزک

وضو گیرند و قبل از هر تجاوز یا شکنجه

سجده بگذارند

سپس با بطری و باتون

با جان دختران افتند

جوانان پسر را نیز

از این کردار شیطانی

برای لحظه ای

محروم نگذارند

ترانه دختر ناز مرا

اینگونه تحویل پدر دادند

و حق الزحمه بگرفتند

خدایا

اگر من جای تو بودم

به نافرمانی شیطان

مروری تازه می‌کردم

پیامی تازه میدادم

برای کل انسانها

فقط یک زوج

از خود

من پیامبر میفرستادم


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
Maryam Hojjat

Very Nice Poem for this Shirzan e Irani

by Maryam Hojjat on

Thanks for your contribution.