بنی‌ آدم اعضا یک دیگرند-به جزتند رو‌ها که تن پروراند

ahosseini
by ahosseini
28-Aug-2009
 

بنی‌ آدم اعضا یک دیگرند

به جز تند رو‌ها که تن پروراند

چو عضوی به درد آورد روزگار

بیاندازند آنرا به دیگه بخار

از آن میکنند آبگوشتی به پا

سپس میکنند دسته جمعی صفا

یه کاسه از آن را به آقا دهند

به آن رهبر دینی ما دهند

یه کاسه به محمود عنتر رسد

به آن دلقک و مردک خر رسد

یه کاسه به آقای فلاحیان

سگ هار این دسته یی‌ موزیان

یه کاسه به آقای مصباح دهند

به آن رهبر تند و آگاه! دهند

شریعتمداری خورد کاسه یی‌

زند بر ته کاسه اش لیسه یی‌

اژه‌یی‌ قصاب باید خورد

از آن تکه ها یی‌ که او میبرد

چنین است پاداش این رهبران

سزای همه درد سر آوران


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
mostafa ghanbari

Humankind

by mostafa ghanbari on

mg

Dear hoosaini

Hmankind are not the limbs of each other in our country; as at the presence of divine Mullahs nothing can be part of anything else. Integration  and unity of man is the holy product of guding and formative human philosophies and thoughts; while in our country it is the satanic philosophies and thoughts which yield to nothing but dispersal and disruption.

I enjoyed your work