تخریب نقش برجسته زن ایران باستان
Tabnak
03-Dec-2012

بخش قابل توجهی از دیواره زیرین نقش برجسته تاریخی «پریشو» در شهرستان کازرون فارس به عنوان یکی از معدود نقش برجسته هایی که تصویری از یک زن در آن وجود دارد با وسیله ای نظیر پتک یا چیزی مثل آن تخریب شد.

 

 

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark