چرا رابطه ایران و آمریکا به بن بست رسیده است؟
انتخاب / شهیر شهیدثالث
27-Nov-2012
در پاسخ به این سئوال نظریه های مختلفی مطرح شده است. گروهی از متخصصین
چالشی را که ایران بر سر راه هژمونی و تفوق آمریکا در منطقه خاورمیانه
ایجاد کرده دلیل اصلی این منازعه می دانند. امنیت انرژی و بالاخص نفت از
سال 1933 و از زمان روی کار آمدن روزولت یکی از پایه های سیاست خارجی
آمریکا را تشکیل می داده است. اما این نظریه چند سئوال را پاسخ نمی
دهد. اول اینکه در تمام دوران جنگ سرد که دولت شوروی دشمن پر قدرت آمریکا
بود و علنا اعلام می کرد که هدفش سرنگونی نظام سرمایه داری است آمریکا با
شوروی و همه دشمنانش در بلوک کمونیسم هم رابطه دیپلماتیک داشت و هم رابطه
اقتصادی. بار ها دو کشور آمریکا و شوروی جاسوسان یکدیگر را دستگیر کردند و
بسیار شیک و با نظم و ترتیب جاسوسان را یکدیگر را مبادله می کردند
>>>
recommended by Shahir ShahidSaless

Share/Save/Bookmark