سو قصد به جان يکی از زندانيان سياسی زندان زاهدان
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
11-Oct-2012

بنابه گزارشات رسيده به « فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران »يورش باند مافيايی زندان زاهدان به يکی از زندانيان سياسی محبوس در زندان زاهدان.
روز يکشنبه ۱۶ مهرماه حوالی ساعت ۳۰:۱۵ باند مافيايی زندان به زندانی سياسی ايرج محمدی يورش بردند و با يک شيء فلزی ضربه ای به سر او وارد کردند.اما با دخالت و دفاع ساير زندانيان و بخصوص زندانيان سياسی هموطن بلوچ تهاجم اين باند دفع گرديد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark