ادامه بازداشت امدادگران زلزله آدربایجان
jminews / jminews
09-Sep-2012

برنامه تلوزیون جبهه ملی :درگذشت دکتر خسرو سعیدی*پیام الهه امیرانتظام*ادامه بازداشت امدادگران زلزله آدربایجان٬سپاس از یاران.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark