يورش وحشيانه به زندانيان سياسی در زاهدان منجر به کورشدن يک زندانی سياسی گرديد
فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
31-Aug-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" يکی از زندانيان سياسی هموطن بلوچ در جريان يورش وحشيانه 17 مرداد يکی از چشمان خود را دست داده است.
زندانی سياسی بلوچ هاشم خرد 26 ساله که در جريان يورش وحشيانۀ 17 مرداد ماه گارد ويژه زندان و ساير نيروهای سرکوبگر به بند 5 زندانيان سياسی و عقيدتی زاهدان صورت گرفت يکی از چشمان خود را از دست داد. اين زندانی سياسی به دليل عدم انتقال به بيمارستان و عدم درمان چشمش بينايی خود را از دست داده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark