مصرف مداوم ماریجوانا در دوران جوانی ممکن است هوش را کم کند
بی بی سی
28-Aug-2012

تحقیقات علمی دانشمندان نشان می‌دهد مصرف مداوم ماری جوانا و حشیش، در دوران جوانی، می‌تواند آدم ها را خنگ کند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark