هدف تهدیدات جنگی اسرائیل چیست؟/دریادار امیر هوشنگ آریان پور
jmi news / jmi news
27-Aug-2012

 
در روز دوشنبه ٣۰ مرداد ۱٣۹۱ برابر با ۲۰ اوت ۲۰۱۲ اوری آونری، نویسنده و صلح طلب اسرائیلی و موسس «گوش-شالوم»، (بلوک صلح) مقاله ای را منتشر کرده است که من خلاصه ای از آن را با تغییرات اندکی: بشرح زیر تهیه کرده ام
بنیامین نتانیاهو شاید احمق باشد ولی دیوانه نیست. اهود باراک شاید دیوانه باشد ولی مشنگ نیست. نتیجه: اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد. این را پیش از این هم گفته بودم و دوباره تکرار می کنم، حتی پس از یاوه گوئی های بی پایان در این باره. به راستی، در مورد هیچ جنگی پیش از آن که رخ دهد، این قدر صحبت نشده است.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark