گزارش تکميلی از سرکوب خونين زندانيان سياسی در زندان زاهدان
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
09-Aug-2012

روز سه شنبه 17 مرداد ماه زندانيان سياسی زندان زاهدان در اعتراض به شرايط قرون وسطايی و غير انسانی در زندان زاهدان اقدام به اعتراض گسترده نمودند و بند را بطور کامل به تصرف خود در آوردند و تا ساعتها بند در دست زندانيان سياسی بود.زندانيان سياسی خواستار پايان دادن به شرايط قرون وسطايی و غير انسانی و رساندن فرياد خود به بيرون از زندان بودند.ابتدا مسئولين وزارت اطلاعات با خواسته های به حق زندانيان سياسی موافقت کردند و هنگامی که زندانيان سياسی کنترل بند را در اختيار آنها قرار دادند با يورش وحشيانۀ نيروهای سرکوبگر مواجه شدند.
زندانيان سياسی به دفاع از خود پرداختند و درگيری شديد بين آنها صورت گرفت.مامورين وزارت اطلاعات،گارد زندان و ساير نيروهای سرکوبگر با تمامی تجهيزات سرکوب مانند گاز اشک آور،شوکرهای برقي،باتون وساير ابزارهای سرکوب به زندانيان بی دفاع و اسير يورش بردند و آنها را وحشيانه و به قصد مرگ مورد ضرب وجرح قرار داد... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark