کردهای سوریه، دومین دولت کرد را تشکیل میدهند
pyknet.net
07-Aug-2012

. . . . . . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark