نشست اقتصاد مقاومتی جبهه ایستادگی
tabnak.ir
07-Aug-2012

همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند بحث اقتصاد مقاومتي مساله مهم كنوني
كشور است و وظيفه ماست كه به تبيين و توضيح اين مساله مهم پرداخته و
راهكارهاي آن را بررسي كنيم.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark