چشم انداز روشنی برای اداره کشور نمی بینم!
pyknet.net
05-Aug-2012


این باید همان جمله و در واقع اختلاف نظری باشد که از دل آن،
سخنرانی علی خامنه ای با شاه بیت جمعیت 200 میلیونی برای ایران
بیرون آمده است!

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark