نماينده حامی دولت:به امثال مرتضوی هاجهت دفاع ازنظام درايام فتنه نيازمنديم
عصر ايران
04-Aug-2012

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با تأکيد بر اينکه به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در ايام فتنه نيازمنديم، بيان داشت: اگر مرتضوی به دليل حمايتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گيرد، نبايد در آينده انتظار دفاع از نظام را از ديگران داشته باشيم.

وی افزود: برخورد های صورت گرفته با مرتضوی باعث خواهد شد که در آينده و در دروان بحران وفتنه نيز ديگران نيز در دفاع از نظام دچار شک و ترديد شوند

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark