نخستین صدای ضبط شده ایران
tabnak.ir
04-Aug-2012

در سالگرد مشروطه نخستین صدای ضبظ شده ایران که صدای مظفرالدین شاه و اتابک اعظم اوست را بشنوید

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark