فشار نيروهای امنيتی برای انحلال سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه
ندای سبز
03-Aug-2012

فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزي، خدماتی و غذايی با انتشار بيانيه‌ای از فشار نيروهای امنيتی بر اعضای هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه برای انحلال اين تشکل کارگری خبر داده است.

بر اساس اين بيانيه اعضای هيات مديره اين سنديکای کارگری که بيش از يک هزار عضو دارد در دو ماه اخير از سوی ماموران امنيتی احضار شده و به آنان گفته شده است با امضای نامه‌اي، انحلال اين تشکل غير دولتی را اعلام کنند تا بازگشت به کار آنان در شرکت نيشکر هفت تپه امکان پذير شود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark