خودکشی دو زندانی برای رهايی يافتن از شرايط قرون وسطايی در زندانهای ولی فقيه
فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
03-Aug-2012

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" در طی يک هفته 2 زندانی به دليل شرايط قرون وسطايی و غير انسانی حاکم بر زندانهای ولی فقيه و رهايی يافتن از اين شرايط اقدام به خودکشی نمودند که متاسفانه منجر به مرگ آنها گرديد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark