آن مرد به خاطر ایران رفت!
tabnak.ir
03-Aug-2012

«بدون اجماع بین المللی ، به ویژه
حضور و همکاری قدرت های منطقه ای ، نه من و نه هیچ کس دیگری قادر نخواهد
بود که در مرحله اول حکومت اسد را و در مرحله دوم مخالفان را به پذیرش
روندهای سیاسی و نه نظامی متقاعد کنم».

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark