عبور دلار از مرز ۲۰۰۰ تومان؛ اقتصاد مقاومتی در کما
کلمه
02-Aug-2012

به نظر می رسد دلار گوش به فرمان نیست و حتی برخی کارشناسان پیش بینی می
کنند که قیمت آن تا پایان سال ۹۱ به سمت ۳۰۰۰ تومان خیز بردارد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark