وقتی قاضی سابق به حکم دیوان عدالت وقعی نمی‌نهد!
tabnak.ir
02-Aug-2012

چگونه است کسی که در مسند قضا برای دیگران حکم صادر می‌کرد، حاضر به گردن
نهادن به حکمی نشده که بسیاری از اساتید حرفه قضاوت برای پرونده مرتبط با
وی صادر کرده‌اند؟

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark