نقدی بر" در دامگه حادثه" پرویز ثابتی/اختفای مجرمین درخانه امن ساواک
JMI News / JMI News
23-Jul-2012

 ازآنجا که "مقام امنیتی " علاوه بر ارائه کارنامه سرک کشیدنهای غیرقانونی وخودسرانهِ بخلوت دیگران که بعنوان شاهکارهای اطلاعاتی خود نقاشی کرده و بی همتائی خود رادرعلم سیاست وامنیت وکشورداری ومدیریت دانشگاهها وصنعت وتجارت وبانکداری به نمایش گذارده و در670 صفحه کتاب "دردامگه حادثه " تاتوانسته ، " خشت پُر توان زده است " ، درصفحه 519 کتاب هم ازقیافه هالیودی وجاذبه "زنها "، و از"لَه لَه" زدنهای "طلا" همسرارتشبد فردوست نسبت بخودش،دادسخن داده، ودرصفحه641 هم میگوید:" فردوست حسادتش فقط برای زن بود، در2-1میهمانی زنها دوروبرمن رامیگرفتند ودرخاطراتش گفته زنها اصلاً نگاهی به وی نمیکردند." ،

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark