"در افغانستان بیش از تحول سیاسی یا اقتصادی به تحول فرهنگی نیاز داریم"
//www.radiozamaneh.com/politics/2012/07/22/17320
22-Jul-2012

«ما همیشه فکر می‌کنیم که پیشرفت و دمکراسی دستاوردهای غرب است. که اندیشه
انسان گرایی که غرب آن را توسعه داده، غربی است. در حالی که اینطور نیست.
اینها دستاوردهای تمام بشریت است. بدون دستاوردهای فرهنگی شرق تا عصر
رنسانس، غرب نمی‌توانست پا به عصر رنسانس بگذارد. شرق زیر بنا را ساخت و
غرب آن را تکمیل کرد.»

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark