ورود ریاست جمهوری به ماجرای مرغ
افکارنیوز
22-Jul-2012

درحال حاضر وضعیت نهاده ها به ویژه نهاده کنجاله سویا و همچنین وضعیت قیمتی مرغ در بازار دارای ابعاد تازه تری شده است

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark