پیروزی بزرگ امریکا و ناتو را شکست ارزیابی نکنید!
pyknet.net / ترجمه رضا نافعی
22-Jul-2012

افغنستان تنها کشوری نیست که به دریافت درجه "همپیمان مهم  خارج از ناتو" نائل آمده است. دیگر درجه داران عبارتند از  استرالیا، ژاپن، اسرائیل و مصر.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark