به مردم حق نظارت بدهید تا بحران کشور حل شود!
pyknet.net
20-Jul-2012

باید
پرسید ریشه و منشا این بی اعتمادی در کجاست؟ . . . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark