پاکسازی مذهبی سوریه از زینبیه آغاز شده است
pyknet.net
20-Jul-2012

شیعه کشی! تقریبا
اکثر ساکنان زینبیه شیعه هستند و جمهوری اسلامی هم دراین منطقه
و در میان مردم نفوذ دارد. بنابراین، پاک کردن زینبیه، در واقع
مقابله با جمهوری اسلامی است.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark