احضار فعال دانشجويی پيمان عارف به دادگاه به دليل افشای شکنجۀ شلاق زدن
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
19-Jul-2012

 پيمان عارف، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجويی جهت محاکمه به شعبه 1172 دادگاه جزايی تهران احضار گرديد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark