فرماندهان تاجر شده سپاه دراندیشه ادامه اشغال کاخ ریاست جمهوری
pyknet.net
19-Jul-2012

 تحریم‌های کنونی آخرین تیر در ترکش دشمنان انقلاب اسلامی
است.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark