وحشت از عقب نشینی حق حاکمیت ج. اسلامی است!
rahetudeh.com
16-Jul-2012

وضع کنونی قابل ادامه نیست. روز به روز گرانی و
فقر و بیکاری و بحران اقتصادی بیشتر می شود. فشارهای سیاسی و
اجتماعی نیز در کنار فشارهای اقتصادی و فقر و بیکاری عمیق تر
شده و با آن در پیوند قرار میگیرد. حکومت هر روز منزوی تر می
شود

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark