ضریب هوشی زنان از مردان پیشی گرفت
tabnak.ir
16-Jul-2012

این آزمایش همچنین نشان داد IQ ژنتیکی نیست و می تواند بهبود یابد. . . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark