"شورای رهبری" آب در لانه مورچگان حکومتی
pyknet.net
16-Jul-2012

آیا
شایعات مربوط به بیماری علی خامنه‌ای جدی است و از هم اکنون
دنبال جانشین برای او می‌گردند؟

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark