اين زنجيره چند حلقه دارد ؟!
kayhannews.ir / حسين شريعتمداري
14-Jul-2012

عجيب آن كه اين روزها هشدار
پي درپي و همراه با اسناد و شواهد غيرقابل ترديد دلسوزان به جاي اين كه طرد نفوذي
ها از برخي مراكز حساس تصميم ساز و سياست پرداز را به دنبال داشته باشد، با بي
خيالي، بي توجهي و بعضاً ناسزاگويي روبرو مي شود.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark