آیا در جامعه ما فقر وجود ندارد؟
tabnak.ir
14-Jul-2012 (one comment)

. . . . . . . . . . .

>>>
First Amendment

صورت مسأله‌

First Amendment


One comment reads:

فقر اون نیست که شب گرسنه بخوابی فقر کتابی ست که توی قفسه خاک میخوره و پوست موزی ست که از ماشینت بیرون پرت میکنی. پس ما فقیرترین مردم دنیا هستیم Share/Save/Bookmark